Regulamin

 

Regulamin Konkursu Wokalnego

XII Festiwal  Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie"

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (doc)

Uczestnicy festiwalu i zgłoszenie
1. W Festiwalu mogą brać udział soliści/duety, którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 16 lat a nie przekroczyli 35 roku życia
2, W Festiwalu mogą brać udział oprócz Polaków wokaliści z innych krajów Morza Bałtyckiego
3.We wskazanym terminie zgłoszą chęć uczestnictwa w Konkursie na karcie zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej: http://www.zauchafestiwal.pl/
4.Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">
5. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17stycznia 2020 roku
6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 20 zł przelewem na konto Organizatora lub osobiście w dniu przesłuchań

Alior Bank
Fundacja "Serca bicie"
ul.Karola Szajnochy 3
85-738 Bydgoszcz
41 2490 0005 0000 4530 2386 2411

Przesłuchania

1.Kwalifikacje dopółfinału , odbędą się na podstawie wykonania dwóch piosenek w języku polskim, w tym jednej z repertuaru Andrzeja Zauchy

2.Przesłuchania mają charakter prezentacji solisty/duetu . Dopuszcza się własny akompaniament lub udział wyłącznie jednego akompaniatora. Możliwe jest wykorzystanie pół-playbacku z podkładem muzycznym
3.Przesłuchania odbędą się 25stycznia 2020w Sali Konferencyjnej Hotelu City ul. 3 Maja 6 w Bydgoszczy
4.Koszty przyjazdu  na  przesłuchanie  oraz ewentualne koszty zakwaterowania ponosi Uczestnik
5. Dopuszczenie Uczestnika do przesłuchań uzależnione jest od przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty wpisowej oraz dokumentu tożsamości
6. Wyniki obrad Jury po zakończeniu przesłuchań zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
7. Organizator zastrzega sobie prawo, by zaprosić  do półfinału  uczestnika innych konkursów, który ze względu na reprezentowany wysoki poziom artystyczny kwalifikuje się do półfinału oraz wokalistów z krajów Morza Bałtyckiego.
8. Organizator Konkursu ma prawo odrzucić zgłoszenia niespełniające któregokolwiek z powyższych warunków

Półfinał

1.Półfinał odbędzie się w marcu 2020 r. 
2. Do półfinału kwalifikują się uczestnicy wyłonieni przez Jury  podczas przesłuchań
3. Półfinalista wykona wybrany przez siebie utwór Andrzeja Zauchy
4. Koszty przyjazdu na półfinał oraz ewentualne koszty zakwaterowania ponosi Uczestnik
5. Organizator zastrzega sobie prawo, by zaprosić  do półfinału  uczestnika innych konkursów, który ze względu na reprezentowany wysoki poziom artystyczny kwalifikuje się do półfinału
6. Wyniki obrad Jury podane zostaną bezpośrednio po zakończeniu półfinału

Warsztaty

1.Osoby zakwalifikowane do Koncertu Finałowego mają obowiązek uczestniczenia w warsztatach wokalnych
2. Data i miejsce warsztatów podane będą w późniejszym terminie
3. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie akompaniamentu i wokalistyki
4. Uczestnicy warsztatów zobowiązują się także do publicznych darmowych występów, które zorganizowane zostaną przez Organizatora ( ich ilość oraz dokładne terminy, a także inne szczegółowe informacje dotyczące warsztatów zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem)
5. Organizatorzy warsztatów mają decydujący wpływ na wybór repertuaru dla Uczestników Koncertu Finałowego
6. Zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów leży w gestii Organizatora

Konkurs Finałowy
1. Koncert Galowy XII Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy SERCA BICIE odbędzie się w bydgoskiej Operze Nova ul. Marszałka Focha 5 w dniu 26maja 2020 roku
2. Koszty pobytu uczestników Konkursu pokrywa Organizator
3. Kolejność występów konkursowych będzie losowana
4. Występy uczestników Konkursu Finałowego zostaną ocenione przez Jury
5. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek wzięcia udziału w Koncercie Finałowym, który jest integralną częścią Konkursu
6. Laureaci dotychczasowych edycji  Festiwalu nie mogą wziąć udziału w XII Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy
7. Laureaci Festiwalu mają obowiązek na prośbę Organizatora do bezpłatnego udziału w kolejnych Koncertach Galowych

Nagrody

1.Organizator przewiduje następujące nagrody :

-Złotą Nagrodę im. A. Zauchy          5.000  PLN brutto

-Srebrną Nagrodę im. A. Zauchy      3.000 PLN brutto

-Brązową Nagrodę im. A. Zauchy     2.000 PLN brutto

2.Na podstawie decyzji Jury, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyznawania wyżej wymienionych nagród lub innego ich podziału

Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw 
1. Uczestnicy , którzy zgłosili się do udziału w Konkursie,  zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków nieodpłatnie. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów promujących Koncert Finałowy
2. Uczestnicy przekazują prawa związane z wykonaniami artystycznymi na Organizatora bez wynagrodzenia, a w szczególności :
- w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotnienia egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami
- w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym sprzedaży
- do rozpowszechnia artystycznego wykonania , w tym  do nagrania i rozpowszechniania   występów w radiu i  telewizji, a także na stronie internetowej Organizatora
3. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów

Uwagi końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora
2. Organizator ma prawo do zmiany zaplanowanych dat podanych w regulaminie, przekazując informację za pośrednictwem strony internetowej www.zauchafestiwal.pl
3. Organizator w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień, w tym do zmiany terminów i miejsc przesłuchań, warsztatów, czy Koncertu Galowego. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora lub też w jakikolwiek inny sposób.
4. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu Uczestników w związku z  przeprowadzeniem Konkursu, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora.

Bydgoszcz,27listopada 2019 roku
Organizatorzy Festiwalu  Pamięci Andrzeja Zauchy „ Serca Bicie"