Dot. wydarzeń w przestrzeniach zamkniętych - COVID 19

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu obowiązującego podczas wydarzenia, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w maseczkę.

Zasady organizacji widowni w przestrzeniach zamkniętych:

  1. Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:
  1. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez uczestników za pomocą maseczki;
  2. udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni.

Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy:

  • osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • osoby uczestniczącej w wydarzeniu z  osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.