Regulamin

 

Regulamin Konkursu Wokalnego

XIII Festiwal  Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie"

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (doc)

Uczestnicy festiwalu i zgłoszenie
1. W Festiwalu mogą brać udział soliści/duety, którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 16 lat a nie przekroczyli 35 roku życia
2. We wskazanym terminie zgłoszą chęć uczestnictwa w Konkursie na karcie zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej: http://www.zauchafestiwal.pl/
3. Prześlą na adres mailowy Fundacji nagranie audio lub audio-video z utworem z repertuaru Andrzeja Zauchy
4. Wypełnione zgłoszenie i nagranie audio lub audio-video(maksymalny rozmiar załącznika 10 MB) należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Zgłoszenia i nagraniaprzyjmowane będą do 22kwietnia 2021 roku
6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 20 zł przelewem na konto Organizatora
Alior Bank
Fundacja "Serca bicie"
ul.Karola Szajnochy 3
85-738 Bydgoszcz
41 2490 0005 0000 4530 2386 2411
7. Wyniki z listą półfinalistów zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
8. Organizator zastrzega sobie prawo, by zaprosić do półfinału uczestnika innych konkursów, który ze względu na reprezentowany wysoki poziom artystyczny kwalifikuje się do półfinału
9. Organizator Konkursu ma prawo odrzucić zgłoszenia niespełniające któregokolwiek z powyższych warunków

Półfinał
1.Półfinał odbędzie się wmaju 2021 r.
2. Półfinalista wykona wybrany przez siebie utwór Andrzeja Zauchyz akompaniamentem pianisty
3. Koszty przyjazdu na półfinał oraz ewentualne koszty zakwaterowania ponosi Uczestnik
4. Wyniki obrad Jury podane zostaną bezpośrednio po zakończeniu półfinału

Konkurs Finałowy
1. Koncert Galowy XIII Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy SERCA BICIE odbędzie się w bydgoskiej Operze Nova ul. Marszałka Focha 5 w czerwcu 2021 roku
2. Koszty pobytu uczestników Konkursu pokrywa Organizator
3. Finaliści wykonają wybrany utwór Andrzeja Zauchy z towarzyszeniem zespołu
4. Kolejność występów konkursowych będzie losowa
5. Występy uczestników Konkursu Finałowego zostaną ocenione przez Jury
6. Uczestnicy półfinału mają obowiązek wzięcia udziału w Koncercie Finałowym, który jest integralną częścią Konkursu
7.Laureaci dotychczasowych edycji Festiwalu nie mogą wziąć udziału w XIII Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy
8. Laureaci Festiwalu mają obowiązek na prośbę Organizatora do bezpłatnego udziału w kolejnych Koncertach Galowych

Nagrody
1.Organizator przewiduje następujące nagrody :
-Złotą Nagrodę im. A. Zauchy 5.000 PLN brutto
-Srebrną Nagrodę im. A. Zauchy 3.000 PLN brutto
-Brązową Nagrodę im. A. Zauchy 2.000 PLN brutto
2.Na podstawie decyzji Jury, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyznawania wyżej wymienionych nagród lub innego ich podziału

Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw
1. Uczestnicy , którzy zgłosili się do udziału w Konkursie, zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków nieodpłatnie. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów promujących Koncert Finałowy
2. Uczestnicy przekazują prawa związane z wykonaniami artystycznymi na Organizatora bez wynagrodzenia, a w szczególności :
- w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotnienia egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami
- w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym sprzedaży
- do rozpowszechnia artystycznego wykonania , w tym do nagrania i rozpowszechniania występów w radiu i telewizji, a także na stronie internetowej Organizatora

3. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów

Uwagi końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora
2. Organizator ma prawo do zmiany zaplanowanych dat podanych w regulaminie, przekazując informację za pośrednictwem strony internetowej www.zauchafestiwal.pl
3. Organizator w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień, w tym do zmiany terminów i miejsc półfinału, czy Koncertu Galowego. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora lub też w jakikolwiek inny sposób.
4. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu Uczestników w związku z przeprowadzeniem Konkursu, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora.

Bydgoszcz,21 marca 2021 roku
Organizatorzy Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy „ Serca Bicie"